Fundacja GOPR

34-500 Zakopane ul. Józefa Piłsudskiego 65

Fundacja GOPR to organizacja non-profit, której celem jest wspierania systemu ratownictwa górskiego w Polsce.

Fundacja Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607021.

Fundacja, zgodnie ze swoim statutem, wspomaga działalność GOPR m.in. poprzez:
*Budowanie świadomości społecznej, jak również rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia w górach oraz na zorganizowanych terenach narciarskich, także przez pomoc stypendialną dla ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
*Wspieranie rozwoju ratownictwa górskiego realizowanego przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
*Wspieranie działalności prewencyjnej w zakresie ratownictwa górskiego oraz ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, realizowanej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
*Wspieranie badań naukowych oraz rozwoju technologicznego w zakresie poszukiwania rozwiązań podnoszących jakość oraz skuteczność zadań realizowanych przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
*Wspieranie działalności szkoleniowej ratowników Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
*Promowanie ochrony środowiska górskiego oraz prowadzenie działalności charytatywnej.

Fundacja realizuje cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

Przejdź do góry